Franch & Free Gastouder Marieke de Boon

Franch & Free Gastouder: opvang in huiselijke sfeer

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TEN BEHOEVE VAN FRANCH & FREE

Partijen:

naam                           :

adres                           :

postcode + woonplaats            :

telefoonnummer           :

Hierna te noemen de vraagouder (VO) en

naam                           : Marieke de Boon

adres                           : Pauwtjesmolen 69

postcode + woonplaats            : 3371 RL HARDINXVELD-GIESSENDAM

telefoonnummer           : 06-27541910

Hierna te noemen de franchisegastouder (F&F go)

overwegende dat:

VO de opvang en verzorging van het/de hierna te vermelden kind/kinderen gedurende bepaalde tijden wenst over te laten aan F&F GO;

VO en F&F go zich verbinden om zich in overeenstemming met het karakter van deze overeenkomst jegens elkaar te gedragen;

F&F GO opereert onder de franchiseformule Franch & Free

en de overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van:

naam                           : Gastouderbureau Kinderoase BV

adres                           : Papland 9-1d

postcode + woonplaats            : 4206 CK Gorinchem

telefoonnummer           : 0183 - 610200

hierna ook wel genoemd franchisegever (ook wel FG) aan elkaar zijn gekoppeld;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1           Omschrijving opdracht

In het kader van deze overeenkomst zal F&F go de opvang en verzorging van het/de navolgende kind/kinderen op zich nemen:

voornaam

:

voornaam:

:

naam   

:

naam

:

geboortedatum

:

geboortedatum

:

De praktische punten bij de opvang en verzorging, zoals tijdstippen van voeding, verschoning en slaapschema's, bepalen partijen in onderling overleg.

Artikel 2 A        Opvangtijden

De dagen en de tijden waarop opvang en verzorging zal plaatsvinden, luiden:

naam kind

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

zaterdag

zondag

Artikel 2 B

Veranderingen in de gewenste of mogelijke tijden van opvang en verzorging dienen ten minste 2 (zegge: twee) weken van tevoren schriftelijk te worden meegedeeld aan elkaar.

In onderling overleg kunnen partijen deze termijn bekorten en/of andere afspraken maken omtrent bijvoorbeeld flexibele opvang op verschillende tijden.

lndien VO niet 2 (zegge: twee) weken van tevoren afmeldt, blijft bij VO de verplichting bestaan het honorarium voor de afgesproken tijden/dag door te betalen.

In onderling overleg kunnen partijen afwijken van het bovenstaande.

De opvang en verzorging zal per kind echter minimaal 8 (zegge: acht) uur per week bedragen.

Artikel 3           Vakanties

F&Fgo en VO verbinden zich om van voorgenomen vakanties langer dan een week, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk doch ten minste 1 (zegge: een) maand van tevoren schriftelijk melding te maken. Voor zover één en ander thans reeds bekend is, gebeurt dit via email of wattsapp. Bij vakantie van F&F go vervalt het honorarium. Vakantie van het/de op te vangen kind/kinderen dient te worden doorbetaald, als de vakantie buiten de vakantie van F&F go valt.

Artikel 4           Ziekte F&F go

Bij ziekte van F&F go stelt F&F go VO hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

Het honorarium vervalt dan, voor deze aangegeven ziekte-uren.

Artikel 5           Ziekte op te vangen kind/kinderen

Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen stelt VO F&F go daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. De uren zullen worden doorberekend volgens afgesproken honorarium.

Artikel 6           Honorarium

Voor de door F&F go ingevolge deze overeenkomst te verrichten opvang en verzorging van 1 (zegge één) kind of meerdere kinderen van VO is VO een beloning verschuldigd aan F&F go.

Het honorarium dient binnen de, het door F&F go gestelde termijn, betaald te worden.

De beloning geschied volgens tarievenlijst zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Jaarlijks kunnen deze tarieven opnieuw worden vastgesteld per 01 januari van dat jaar.

Voor de dagen c.q. uren zoals overeengekomen conform artikel 2A ter zake waarvan VO niet of niet tijdig aan F&F go schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat geen opvang en verzorging nodig is, heeft F&F go onverminderd recht op beloning wegens beschikbaarheid. Hetzelfde geldt bij niet of niet tijdige melding inzake vakanties (artikel 3).

Later dan contracturen brengen of eerder ophalen wordt doorberekend volgens contracturen.

Gedurende ziekte, vakanties en absentie anderszins van F&F go bestaat voor F&F go geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning.

Artikel 7           Onkosten

Indien F&F GO in overleg zorg draagt voor de aanvoer van de te gebruiken goederen, zoals voeding en luiers, zullen de onkosten worden doorberekend.

Indien VO in overleg zelf zorg draagt voor de aanvoer van de te gebruiken goederen, zoals voeding en luiers, ontstaan hieruit geen verder onkosten.

Artikel 8           Maandstaat

F&F go zal de uren waarop opvang en verzorging ten behoeve van VO plaatsvindt, noteren via portabase. Dit wordt geïncasseerd via het GOB

Artikel 10         Looptijd

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand (zegge: een maand).

Gedurende de eerste 2 (zegge: twee) maanden van de looptijd kan de opzegging geschieden zonder dat enige opzegtermijn in acht wordt genomen.

In onderling overleg kunnen partijen hiervan afwijken.

Artikel 11         Meningsverschillen

In geval van meningsverschillen, waarvan reeds sprake is indien één der partijen redelijkerwijs zich op het standpunt kan stellen dat er een verschil van mening is, zullen partijen in onderling overleg treden teneinde het meningsverschil op te lossen. Daarbij geldt dat VO en F&F go op voet van gelijkheid zullen staan. Indien ondanks dit overleg het verschil van mening blijft bestaan, zullen partijen de hulp van FG inroepen.

Artikel 12         Bewaking van de privacy

F&F go en VO verklaren dat zij, zowel gedurende de periode van de overeenkomst als daarna, vol­ledige geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van al hetgeen beiden, in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna, ter kennis is gekomen betreffende de persoonlijke omstandigheden en de werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkzame personen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hardinxveld-Giessendam

d.d.

                                                                       M.J.L. de Boon -Stek

……………..                                                                …………………

Vraagouder                                                                  Franchisegastouder